ภาพกิจกรรม

แสดง 7 รายการ
ว/ด/ปกิจกรรมภาพกิจกรรมหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ว/ด/ปกิจกรรมภาพกิจกรรมหมายเหตุ
29 กันยายน 2558 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กดเพื่อดูข้อมูล ม.6 
30 กันยายน 2558 The World's Largest Lesson กดเพื่อดูข้อมูล The World's Largest Lesson (FanPage) 
29 กันยายน 2558 กิจกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติ After action review (AAR) กดเพื่อดูข้อมูล ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
29 กันยายน 2558 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กดเพื่อดูข้อมูล ม.5 
29 กันยายน 2558 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กดเพื่อดูข้อมูล ม.4 
28 กันยายน 2558 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กดเพื่อดูข้อมูล ม.ต้น 
25 กันยายน 2558 ประชุมออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป้าหมายโลก. กดเพื่อดูข้อมูล ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
แสดง 7 รายการ
Comments