article‎ > ‎

รายงานอนาคตของเรา (Our Common Future)

โพสต์28 ก.ย. 2558 00:58โดยChannarong Moomthong   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2558 01:16 ]

รายงานอนาคตของเรา (Our Common Future)

เมื่อ พ.ศ. 2530 คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development: WCED) องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำรายงานชื่อ Our Common Future หรือที่เรียกกันว่า รายงานบรันดท์แลนด์ (Brundtland Report)* เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และนิยามของคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยระบุว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง วิถีการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง (Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.) และเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของโลก

            รายงานได้นำเสนอแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยระบุว่า วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้มีความเชื่อมโยงกันและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคมโลกในการปรึกษาหารือและตัดสินใจเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

การจัดทำรายงาน Our Common Future และการทำงานของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การประชุมที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การประชุม Earth Summit การรับข้อเสนอของแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) และปฏิญญาริโอ (Rio Declaration) รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Commission on Sustainable Development) เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รายงานยังได้รวบรวมวิถีการดำเนินการพัฒนาของนานาประเทศในเวลา 900 วัน ซึ่งได้มีการบันทึก วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษร และคำให้การจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นตัวแทนภาครัฐอาวุโส นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัย นักอุตสาหกรรม ตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากทั่วโลก

        โดยคณะกรรมาธิการบรันดท์แลนด์ (Brundtland Commission) ได้มีคำสั่งดังต่อไปนี้

        1. สอบทานประเด็นที่ถกเถียงกันในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา รวมถึงร่างข้อเสนอเกี่ยวกับแผนดำเนินการที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนรากฐานความเป็นจริง

        2. เสริมสร้างความร่วมมือในระดับสากล เพื่อการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา รวมทั้งประเมินและนำเสนอรูปแบบอื่นๆ ในการสร้างความร่วมมือที่มีความแปลกใหม่ และมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนเหตุการณ์ให้ไปในทิศทางที่กำหนด

        3. เสริมสร้างระดับความเข้าใจและความรับผิดชอบในบทบาทการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของบุคคล องค์การอาสาสมัคร ธุรกิจ สถาบัน และรัฐบาล โดยคณะกรรมาธิการบรันดท์แลนด์จะมุ่งเน้นในเรื่องของประชากร ความปลอดภัยของอาหาร การสูญพันธุ์และทรัพยากรพันธุกรรม พลังงาน อุตสาหกรรม และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้

        นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็ถูกพูดถึงในรายงานของคณะกรรมาธิการบรันดท์แลนด์ โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน ความเสมอภาคทางเพศ และการกระจายความมั่งคั่ง ซึ่งล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการกำหนดกลยุทธ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยระบุว่าในปัจจุบัน ปัญหาข้อจำกัดทางสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในสังคมอุตสาหกรรมยังคงมีอยู่ ด้วยเหตุนี้ รายงานจึงนำเสนอบทวิเคราะห์ แนวทางการแก้ไขแบบกว้าง และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

หมายเหตุ : * เพื่อเป็นการระลึกถึงนางกรู ฮาร์เล็ม บรันดท์แลนด์ (Gro Harlem Brundtland) อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศนอร์เวย์ในบทบาทของการเป็นประธานคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา


Cr : http://www.manpattanalibrary.com/newsdetail.php?id=50

Comments