เป้าหมายที่ 10Global Wealth Inequality - What you never knew you never knew

เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ 

(Goal 10 Reduce Inequality)

            ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่ากันระหว่างประเทศ เป้าหมายนี้ จะรวบรวมเป้าหมายต่างๆ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกัน เช่น การทำให้คนที่ยากจนมีอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการเพื่อส่งเสริมอยู่ร่วมกันและขจัดการเลือกปฏิบัติ  การพัฒนากฎระเบียบตลาดการเงินทั่วโลก: และลดค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานข้ามชาติที่จะส่งเงินกลับบ้าน
          
             
บทเรียนเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันทั่วโลก จะได้รับการผลิตโดย 
The Rules – เป็นองค์กรการเคลื่อนไหวและต้องการเปลี่ยนแปลง "เปลี่ยนกฎที่สร้างความไม่เท่าเทียมกันและความยากจนทั่วโลก"  ปัญหาความเสมอภาคและความไม่เท่าเทียมกัน ครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนา เช่น ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศและภายในประเทศความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการ ความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ชายและผู้หญิง เป็นต้น  ฯลฯ คนหนุ่มสาว จะให้ความสำคัญ เรื่อง ความเป็นธรรมและความไม่เท่าเทียมกันอย่างจริงจัง และต้องการเห็นโลกมีความเสมอภาคกันมากขึ้น  การเรียนการสอนเกี่ยวกับปัญหานี้สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกัน และช่วยให้นักเรียนพร้อมรับมือกับโลกที่มีผู้คนหลากหลายมีภาพลักษณ์เฉพาะ ซึ่งนำไปสู่ความไม่เข้าใจกันและขัดแย้งกันได้ง่าย


Comments