เป้าหมายที่ 11PAPER CITY - An Urban Story# บทเรียนเกี่ยวกับเมืองและชุมชน การสร้างเมืองจำลองจากกระดาษและใช้กระดาษแข็ง แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการเติบโตของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว  โดยไม่สามารถควบคุมได้ และการสำรวจแนวทางแก้ปัญหา บางทีอาจจะให้นักเรียนสร้างเมืองกระดาษของพวกเขาเอง!
เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน  
(Goal 11 Sustainable cities and communities)


ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อยู่ร่วมกันได้สำหรับทุกคน มีความปลอดภัย มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนในปี 2030  เป้าหมายนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รับรองได้ว่าทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ราคาไม่แพง และอย่างเพียงพอ มีบริการขั้นพื้นฐาน และระบบการขนส่ง นอกจากนี้ยังมีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างการวางผังเมืองที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองมีพื้นที่สีเขียวสาธารณะ และรักษามรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จากภัยพิบัติ


ด้านบวกการประชุมความร่วมมือกันภายในชุมชน


การร่วมมือของชุมชนทำความสะอาดช่วยยกระดับความเป็นอยู่ในชุมชน

Comments