เป้าหมายที่ 13


เป้าหมายที่ 13 รักษ์โลก 
(Goal 13 Climate action)

        ต้องปฏิบัติการเร่งด่วนต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่ตามมา เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า องค์กร United Nation Framework   Conversation   on   Climate   Change: UNFCCC  UNFCCC  เป็นองค์กรหลักที่เปิดเวทีสำหรับการเจรจาต่อรองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(โลกร้อน) เป้าหมายนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างความเข้มแข็งในการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงภัยอันตรายและภัยพิบัติ; บูรณาการมาตรการลดสภาวะโลกร้อนสู่นโยบาย กลยุทธ์ และการวางแผนของประเทศ; ปรับปรุงการจัดการศึกษาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบรรเทาสภาวะโลกร้อนการปรับตัว ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และการเตือนภัยล่วงหน้า; และลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้ข้อตกลงมีผลต่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในประเทศกำลังพัฒนา

Global Warming - ภาวะโลกร้อน

   
# ภาวะโลกร้อน เกิดจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เนื่องจากมีการทำลายชั้นบรรยากาศ ทำให้รังสีแผ่ลงมายังโลก แล้วสะท้อนกลับไปไม่หมด จึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น
       ด้านลบ สภาพป่าในภาคเหนือที่มีการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย


        ด้านบวก กลุ่มเยาว์ชนในจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวกันปลูกป่า


ด้านลบ สภาพขยะหลังจากการจัดกิจกรรม Bike for mom 
ในกรุงเทพมหานคร


ด้านบวก  การร่วมรณรงค์ ทิ่้งขยะให้ถูกที่ในกรุงเทพมหานคร

    รักษ์โลก

    # การสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงภัยอันตรายและภัยพิบัติ โดยการบูรณาการมาตรการลดสภาวะโลกร้อนสู่นโยบายกลยุทธ์และการวางแผนของประเทศ มีการปรับปรุงการจัดศึกษาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบรรเทาสภาวะโลกร้อน การปรับตัว เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และการเตือนภัยที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า
Comments