เป้าหมายที่ 14
 
            ด้านลบ การใช้อวนตาถี่จับสัตว์น้ำ ซึ่งทำลายระบบนิเวศ

           ด้านบวก 
กลุ่มนักเรียนในเขตชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกัน                                ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ
เป้าหมายที่ 14 รักษ์ชีวิตใต้น้ำ 
(Goal 14 Life below water)

             อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร และใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ จะรวบรวมเป้าหมายที่ใกล้เคียงในการมุ่งที่จะ  การป้องกันและลดมลพิษทางทะเล  ปกป้องอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  ลดความเป็นกรดของมหาสมุทร  ขจัดการจับปลาเกินจนเกือบหมด (overfishing = การจับปลาจนถึงระดับที่เหลือปลาในทะเลไม่มากพอที่จะผสมพันธุ์สำหรับฤดูจับปลาฤดูหน้า นำไปสู่จำนวนประชากรปลาที่ลดลงเรื่อยๆ จนหมด) และการประมงทำลายล้าง )เครื่องมือจับปลาบางชนิดทำลายธรรมชาติ))) และการฟื้นฟูจำนวนปลา ในธรรมชาติ และการสนับสนุนการจัดการที่ยั่งยืนของการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว
                    
ด้านลบ การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล


ด้านบวก กลุ่มอนุรักษ์ปลูกปะการังเทียมIllegal fishing - excerpt from Planet Ocean the movie

    # ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่งผลให้ระบบนิเวศสมบูรณ์              เป็นการคืนสิ่งมีชีวิตให้กับระบบนิเวศ 
Comments