เป้าหมายที่ 15เป้าหมายที่ 15 รักษ์ชีวิตบนดิน 
(Goal 15 Life on land)

            การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หยุดการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และหยุดความเสื่อมโทรมของดินและการฟื้นฟูดิน หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายนี้ จะรวมเป้าหมายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของภาคพื้นดิน ระบบนิเวศน้ำจืด โดยเฉพาะในป่า พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง (ความชุ่มชื้นมาจากฝนตกตามธรรมชาติ) หยุดการตัดไม้ทำลายป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม หยุดการแปรสภาพเป็นทะเลทราย และการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมจากภัยแล้งหรือน้ำท่วม ลดการเสื่อมสภาพของที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ หยุดและป้องกันการสูญพันธุ์ และหยุดการรุกล้ำการค้าพืชและสัตว์ และการคุ้มครองพืชและสัตว์                      ด้านลบ  การลักลอบนำเข้างาช้าง จากแอฟริกา


           ด้านลบ การล่าเสือโคร่งในป่าอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง                                อุทัยธานี


                                ด้านลบ มีการจัดการแข่งขันล่าสัตว์         A Holy Thing | The Perennial Plate's Real Food World Tour


    ดินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเกษตรกรควรไม่ใช้ความรุนแรงกับดิน
Comments