เป้าหมายที่ 16                 การให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้


                                ร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติสุข

เป้าหมายที่ 16 สันติสุขและเที่ยงธรรม 

(Goal 16 Peace and justice)

            ส่งเสริมความเป็นธรรม สันติสุข และคนทุกกลุ่มที่มีความแตกต่างแต่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเดียวกันไม่รู้สึกแปลกแยก (Inclusive Societies) เป้าหมายนี้ จะรวบรวมเป้าหมายกลุ่มเดียวกันที่มุ่งมั่นจะลดทุกรูปแบบของความรุนแรงและการนำไปสู่การเสียชีวิต หยุดทุกรูปแบบของการละเมิดและกรรใช้ประโยชน์จากเด็ก   ลดเส้นทางการเงินและอาวุธที่ผิดกฎหมาย ลดการคอรัปชั่นและการรับสินบน พัฒนาสถาบันให้มีประสิทธิภาพ   โปร่งใส    มีความรับผิดชอบ (accountability) และจัดให้มีการพิสูจน์ตัวตนอย่างถูกกฎหมายทุกคน รวมทั้งการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด


                      การชุมนุมเรียกร้องยุติความรุนแรงในภาคใต้


                           การประร่วมมือกันระหว่างสองศาสนา

The Peace One Day Story in Two Minutes


    # วันที่ 21 เดือนกันยายนของทุกปีสหประชาชาติก าหนดให้เป็น วัน         สันติภาพสากล(International day of peace) จุดมุ่งหมายสูงสุด           ส าหรับทุกประเทศวันนี้เป็นวันที่ทั่วโลกหยุดการสู้รบและไม่ใช้             ความรุนแรงองค์กร Peace One Day


Comments