เป้าหมายที่ 17เป้าหมายที่17 จับมือกันสู่เป้าหมาย

(Goal 17 Partnerships for the go)

        ฟื้นฟูสภาพการเป็นหุ้นส่วนระดับโลกสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ จะรวบรวมเป้าหมาย ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าสถาบันการศึกษาและผู้คนทั่วโลกสามารถที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั่วโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมายนี้เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในด้าน การสนับสนุนเงินทุน เทคโนโลยี การสร้างขีดความสามารถของบุคคลและองค์กร การค้า นโยบายและการเชื่อมโยงสถาบัน ความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนข้อมูล  การติดตามผลและความรับผิดชอบ

ความร่วมระหว่างประเทศในกลุ่มประเทอาเซียน
                              การร่วมมือของคนในชุมชน
Comments