เป้าหมายที่ 2เป้าหมายที่ 2  ขจัดความหิวโหย (Goal 2  zero hunger )

    บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และการปรับปรุงโภชนาการ และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน เป้าหมายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติความหิวโหยและภาวะขาดสารอาหารในปี 2030 และเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผลิตขนาดย่อม และให้แน่ใจว่ามีระบบการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

ด้านลบ ภาพที่แสดงเด็กที่ขาดแคลนอาหารของเด็กในประเทศที่เกิดสงคราม  ในตะวันออกกลาง

ด้านบวก การรับประทานอาหารของเด็กๆในประเทศอเมริกา

Lives of Others | Sustainable Agriculture in India
            # จุดเริ่มต้นบทเรียนเกี่ยวกับการเกษตรที่ยั่งยืน ผลิตโดย ActionAid ประเทศอินเดีย เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรผู้หญิง 
ที่อธิบายวิธีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มรายได้
แต่ยังส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและระบบนิเวศสำหรับคนรุ่นต่อไปด้วย


Comments