เป้าหมายที่ 3Hans Rosling's Demographic Party Trick #1, with Bill Gates

# เป็นการเริ่มต้นบทเรียน เรื่องของสุขภาพทั่วโลก Hans Rosling และ Bill Gates มีวิธีการนำเสนอที่แสดงให้เห็นว่า มีเด็ก 83% ทั่วโลกที่ได้รับการฉีดวัคซีน และกลุ่มเด็กที่เหลือเราจะต้องให้เขาได้รับวัคซีนให้ครบทุกคน ภายในอีก 20 ปีข้างหน้า

เป้าหมายที่ 3  สุขภาพดี (Goal 3  Good health)

     รับรองได้ว่าชีวิตมีสุขภาพดีและมีการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกที่ ทุกเพศ ทุกวัย เป้าหมายนี้มุ่งไปที่การยกระดับการมีสุขภาพดีโดยรวมทุกด้านของโลก ภายในปี 2030 เช่น ลดอัตราการตายของมารดา  การเสียชีวิตในวัยเด็ก การต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคอื่นๆ จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงครึ่งหนึ่ง และการปรับปรุงระบบการเข่าถึงการรักษาพยาบาล การใช้ยา และวัคซีน

ด้านบวก ครอบครัวของชาวอเมริกาที่การออกกำลังกายสม่ำเสมอ


ด้านลบ การไม่ออกกำลังกายนั้นยังส่งผลต่อสภาพจิตใจและร่างกาย
อย่างรุนแรง
Comments