เป้าหมายที่ 4What does education mean to you?
- - - UNICEF

เป็นจุดเริ่มบทเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ในคลิป เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เด็กๆ จากทั่วทุกมุมโลกบอกเราว่า การศึกษามีความหมายต่อพวกเขาอย่างไร – และสำหรับเด็กในชั้นเรียนของเรา การศึกษามีความหมายอะไรกับเขา (ทำไมเขาอยากได้รับการศึกษา)

เป้าหมายที่ 4  คุณภาพการศึกษา 

Goal 4  Quality education )

            รับรองได้ว่า  ได้จัดการศึกษากับทุกคน(inclusive) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  เป้าหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าในปี 2030 เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทั่วโลกวาสามารถเรียนจบการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนให้จัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ให้โอกาสและความเท่าเทียมในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา ยกระดับเทคนิคการสอนวิชาชีพ พัฒนาทักษะการคิดเลขได้ และการรู้หนังสือในหมู่คนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ ลดความเหลื่อมล่ำทางเพศในการศึกษา ส่งเสริมให้มีข้อระเบียบเพิ่มขึ้นสำหรับการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีความพิการ และการเพิ่มจำนวนครูมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา


ด้านลบ ภาพที่แสดงให้เห็นเด็กๆประเทศลาว 
ในเมืองที่ห่างไกลเมืองหลวง ที่ที่ขาดการพัฒนาการศึกษา


ด้านบวก เด็กๆในประเทศอินเดียที่กำลังเรียน ซึ่ง ณ ตอนนี้ประเทศอินเดียการศึกษามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
Comments