เป้าหมายที่ 9Reimagining the future for EVERY child
- - - UNICEF# นวัตกรรม แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังคลิปนี้คือนวัตกรรมสามารถเกิดมาจากทุกคน ทุกที่  ลุกโชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ การติดต่อเชื่อมโยงและความร่วมมือกัน และวิธีการคิดใหม่ๆ ที่จะสร้างอนาคต
เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม 
(Goal 9 Innovation and infrastructure)

            พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้เกิดวัตกรรมเป้าหมายนี้ เป็นการรวบรวมจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้น สนับสนุนนวัตกรรมและเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการสนับสนุนบริการทางการเงินและสินเชื่อที่เหมาะสม; การยอมรับมากขึ้นของเทคโนโลยีและกระบวนการที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม; การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยี  ทุกคนเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตและราคาไม่แพง

Comments