ทดสอบความรู้

ท่านสามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบจากฟอร์มข้อสอบด้านล่าง 
หรือ QR CODE ดังภาพ
รายชื่อผู้เข้าทดสอบความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์เป้าหมาย The Global Goals


Comments